ALLMÄN INFORMATION
 
”Mörkret är en spegel av själens inre. På mörkret projicerar vi vad som döljer sig i vårt inre, vår längtan och vår rädsla.”


Dragon Rouge är ett esoteriskt sällskap som är ickekonfessionellt, odogmatiskt och eklektiskt. Vi intresserar oss för filosofi, psykologi, religion, vetenskap och kultur. Som esoteriker eftersträvar vi målen:1) individuation, 2) autonomi och 3) kreativitet. Med det filosofiska och metafysiska målet ’självdeifikation’ menar vi att eftersträva tillvarons yttersta kvalitativa principer.

Vi kallar oss även ett magiskt ordenssällskap och intresserar oss för den form av esoterik som traditionellt kallats magi. Inom Dragon Rouge använder vi vanligen ordet ”magi” med betydelsen ”viljans konst”. Att arbeta med magi innebär att utforska och lära känna sin sanna vilja och att använda den egna viljan för att bli en skapare av sitt eget liv.

Självutveckling och självständighet är viktiga kvaliteter att eftersträva, men som ordensällskap lägger vi även stor vikt vid samarbetsförmåga. Till övriga kvaliteter Dragon Rouge uppmuntrar hör:

 – Kunskap, kritiskt tänkande och akademisk bildning.
 – Förmåga att konkretisera visioner och idéer.

Dragon Rouge är en mötespunkt för människor som vill utveckla dessa kvaliteter, kanske tillsammans med de konstnärliga intressen som finns inom Dragon Rouge, såsom t ex gotikens musik, måleri och litteratur, samt olika former av nyskapande avantgarde-kultur. Dragon Rouge platsar in i den esoteriska traditionen med dess rötter i renässansens humanism och intresse för andra tider och kulturer. Dragon Rouge anordnar även sociala arrangemang som fester och middagar.

Dragon Rouge fungerar som ett ordenssällskap där varje medlem själv väljer grad av engagemang i de gemensama verksamheterna. Vi arbetar teoretiskt med seminarier kring olika teman, arrangerar studiekvällar och gästföreläsningar, gör resor tillsammans till fornlämningar eller andra historiska kultplatser, som t ex skeppssättningar i Sverige. Vi arbetar även praktiskt med olika former av traditionella magiska tekniker såsom meditation och yoga eller ceremonier, vilka fungerar som en form av symboldrama genom vilket det egna livet och viljan gestaltas.

För ett grundmedlemskap betalar du 450 SEK per år (från inbetalningsdatum) som sätts in på postgirokonto 431 52 82-6.

Dragon Rouge, Box 777, 114 79 Stockholm.
mail@dragonrouge.net


Den drakonska initiatoriska magin
 

Initiationen bygger på 1 + 9 + 1 nivåer, som tillsammans bildar 11 steg, vilka motsvarar de kliffot som verkar som skapelsens nattsida och antiteser. Stegen utgör en karta och ett verktyg i kunskapssökandet, vars syfte är att hjälpa magikern att orientera sig i det okända och medvetet manifestera den initiatoriska processen. Det är dock viktigt att komma ihåg att kartan aldrig är verkligheten, stegen representerar principer vilka är dynamiska och går in i varandra. Invigningen är något adepten gör för sin egen skull och kraften i en invigning är beroende av den vilja och dedikation som investerats. Det finns inget självändamål i att gå fort fram. Ju djupare adepten arbetat på en viss nivå, desto meningsfullare och mer djupgående blir resultatet.

Mer material:
Läs Den drakonska initiationen i pdf-format.

  
 
All content © Dragon Rouge